transmisja obrad rady gminy

wysoki kontrast
powiększ treść
pomniejsz treść

Gospodarka odpadami komunalnymi

INFORMACJA o zmianie wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Wójt Gminy Nowa Wieś Lęborska zawiadamia, że w dniu 18 listopada 2019 r. Rada Gminy Nowa Wieś Lęborska podjęła Uchwałę Nr XIII/156/19 w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty z mocą obowiązującą od 1 lipca 2020 r.

Zgodnie z treścią ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2019 r. poz. 2010 z póź. zm.) każdy mieszkaniec jest zobowiązany do selektywnego zbierania odpadów komunalnych obejmującego:
papier, szkło, metale i tworzywa sztuczne, odpady ulegające biodegradacji.

Nowa stawka miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązuje od 1 lipca 2020 roku i wynosi 20,50 zł miesięcznie od mieszkańca.

Ponadto Rada Gminy Nowa Wieś Lęborska ustaliła częściowe zwolnienie z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 5% od wymienionej stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym.

Właściciel nieruchomości nie ma obowiązku składania nowej deklaracji, jednak winien uiszczać opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości podanej w zawiadomieniu.

Mieszkańcy, którzy do tej pory nie segregowali odpadów komunalnych oraz zainteresowanych uzyskaniem obniżenia opłaty, poprzez zgłoszenie posiadania kompostownika zobowiązani są do złożenia nowej deklaracji.

W przypadku niedopełnienia przez właściciela obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych Wójt Gminy Nowa Wieś Lęborska określi, w drodze decyzji wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, stosując stawkę podwyższoną, która wynosi dwukrotną wysokość stawki ustalonej przez Radę Gminy tj. 41,00 zł miesięcznie od mieszkańca.

****************************

http://www.archiwum.nwl.pl/images/B6C2P9V4n0B021I518l9W8p904q7D8W1.jpg

****************************

INFORMACJA

Urząd Gminy w Nowej Wsi Lęborskiej informuje, iż na terenie naszej gminy obowiązują poniższe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy:

Zmiany w systemie gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie gminy Nowa Wieś Lęborska będą obowiązywały od 1 lipca 2020 roku.

Nowelizacja z dnia 19 lipca 2019 roku wprowadziła w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach obowiązek segregacji odpadów komunalnych dla wszystkich właścicieli nieruchomości. W przypadku, gdy właściciel nieruchomości nie wypełni obowiązku zbierania odpadów w sposób selektywny, wójt w drodze decyzji, określi wysokość opłaty podwyższonej za miesiąc lub miesiące, w których nie dopełniono obowiązku selektywnego zbierania odpadów, stosując wysokość stawki opłaty podwyższonej, tj. 41 zł od mieszkańca.

****************************

Domki letniskowe - nowa stawka opłaty !

Wójt Gminy Nowa Wieś Lęborska zawiadamia, iż od dnia 1 stycznia 2020 roku zacznie obowiązywać nowa stawka opłaty ryczałtowej za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych.

Stawka została przyjęta uchwałą Rady Gminy Nowa Wieś Lęborska nr XIII/154/19 z dnia 18 listopada 2019 roku w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno – wypoczynkowe
(opublikowano w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego w dniu 6 grudnia 2019r. pod poz. 5559).

Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla wszystkich właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe wynosi:

169,30 zł

Właściciele powyższych nieruchomości, którzy do tej pory deklarowali brak selektywnej zbiórki odpadów komunalnych zobowiązani są do złożenia nowej deklaracji, na aktualnych wzorach deklaracji - dostępnych na naszej stronie internetowej przejdź do deklaracji oraz w Urzędzie Gminy w Nowej Wsi Lęborskiej - pok. nr 9.
Wszelkich informacji udzieli również pracownik Urzędu Gminy pod nr tel. 059 8612 428 w.23.

W przypadku, gdy właściciel nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, nie wypełni obowiązku zbierania odpadów w sposób selektywny, wójt w drodze decyzji, określi wysokość opłaty podwyższonej, tj. 338,60 zł za rok.

****************************

KOMUNIKAT

Urząd Gminy w Nowej Wsi Lęborskiej uprzejmie informuje, iż zgodnie z zapisami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na nieruchomości odpadów komunalnych.

W przypadku zmiany danych, takich jak liczba osób zamieszkujących na terenie nieruchomości (zgon, wyprowadzenie się, narodziny dziecka) właściciel jest zobowiązany złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca, następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana.

Apelujemy do mieszkańców gminy, aby zgłaszali się do urzędu w celu złożenia rzetelnej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami.

W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji właściciele nieruchomości będą wzywani do udzielenia wyjaśnień w powyższym zakresie oraz do złożenia nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wykazującej stan faktyczny zgodny z rzeczywistością. Niewypełnienie tego obowiązku prowadzi do wydania decyzji administracyjnej, w której wójt określi wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi biorąc pod uwagę dostępne dane, a w przypadku ich braku uzasadnione szacunki.

Deklaracje można złożyć w Urzędzie Gminy w Nowej Wsi Lęborskiej, wysłać pocztą lub za pośrednictwem strony internetowej Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej www.epuap.gov.pl lub Elektronicznego Biura Obsługi Interesanta https://eboi.nwl.pl

Szczegółowych informacji można uzyskać w Urzędzie Gminy w Nowej Wsi Lęborskiej w pokoju nr 9.

****************************

http://www.archiwum.nwl.pl/images/k7E0F308r040N145h099B4W3l7j2o5C0.jpghttp://www.archiwum.nwl.pl/images/z0j3b3V8K0W0w1X5C0p9q4C3W7Z3D4M9.jpg

Zachęcamy do korzystania z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych
Czarnówko 34,
84-351 Nowa Wieś Lęborska
– na terenie Zakładu Zagospodarowania Odpadów „Czysta Błękitna Kraina”

PSZOK świadczy usługi odbierania odpadów:
- wtorki, środy, czwartki, soboty w godzinach od 7:00 do 15:00
- poniedziałki, piątki od 7:00 do 16:00

Właściciele nieruchomości z terenu Gminy Nowa Wieś Lęborska mogą samodzielnie dostarczać do PSZOK odpady komunalne (czyli powstające w gospodarstwach domowych), zebrane w sposób selektywny.
W PSZOK można zostawić bezpłatnie odpady typu:
- papier i tektura: opakowania z papieru i tektury, gazety, czasopisma, katalogi i prospekty, książki, zeszyty, torby i torebki papierowe, papier szkolny i biurowy, kserograficzny, kartony, tekturę;
- tworzywa sztuczne, metale i opakowania wielomateriałowe: plastikowe butelki i inne opakowania po napojach i żywności, opakowania po kosmetykach, płynach do mycia i chemii gospodarczej, plastikowe nakrętki, torebki foliowe, worki, reklamówki, koszyczki po owocach, kubki, kartony po napojach, opakowania po sokach i mleku (Tetra Pak), puszki po napojach, konserwach, drobny złom żelazny, metale kolorowe, kapsle, metalowe zakrętki i wieczka słoików;
- szkło: butelki, słoiki po artykułach spożywczych, alkoholach, szklane opakowania po kosmetykach, bezbarwna i kolorowa stłuczka szklana;
- odpady zielone: skoszoną trawę, liście, kwiaty, drobne gałęzie drzew i krzewów, trociny, korę drzew;
- chemikalia, zużyte baterie i akumulatory;
- zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny RTV i AGD: telewizory, tablety, pralki, lodówki, kuchenki gazowe i elektryczne, odkurzacze, wentylatory, suszarki, etc.;
- wózki dziecięce, deski do prasowania, sztuczne choinki, sztuczne kwiaty, zabawki dużych rozmiarów;
- meble i inne domowe odpady wielkogabarytowe: materace, dywany, wykładziny;
- zużyte opony: wyłącznie samochodowe, rowerowe, motocyklowe - nie więcej niż 8 sztuk rocznie z jednego gospodarstwa domowego;
- gruz budowlano-remontowy: drobny - cegły, tynki, gruz, płytki ceramiczne, pochodzący z remontów w mieszkaniach, domach.

****************************

ADRESY PUNKTÓW ODBIORU ODPADÓW POCHODZĄCYCH Z GOSPODARSTW ROLNYCH

Zgodnie ze zmianą ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach z dnia 19 lipca 2019 r., poniżej zamieszczono adresy punktów odbioru odpadów pochodzących z gospodarstw rolnych takich jak: sznurek, folia czy opony:

1. VERDE Group s.c. SKUP ZŁOMU, ul. Kościerska 9, 83-330 Żukowo; www.skupzukowo.pl
2. TESORRO, ul. Marynarki Polskiej 71, 80-857 Gdańsk – wyłącznie folia po kiszonkach; www.tesorro.pl
3. FRABAL Usługi Recyklingowe, 14-100 Ostróda; www.frabal.pl

****************************

KONTROLE WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI

Informujemy, że Urząd Gminy w Nowej Wsi Lęborskiej w niedługim czasie rozpocznie kontrole właścicieli nieruchomości pod względem liczby osób zamieszkujących daną nieruchomość, przestrzegania regulaminu czystości i porządku na terenie gminy oraz prawidłowej segregacji odpadów komunalnych.

Wielu mieszkańców gminy złożyło deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nierzetelnie, podając nieprawdziwe dane -dotyczy to głównie liczby osób zamieszkujących poszczególne nieruchomości, gdyż na tej podstawie obliczana jest wysokość miesięcznej opłaty. Ujawniono również nieruchomości, na których nie złożono deklaracji w ogóle.

Znaczna część złożonych deklaracji nie wykazuje stanu faktycznego- liczba osób zameldowanych na terenie gminy na dzień 31.12.2018r. wyniosła 13.473 osoby, natomiast w deklaracjach zgłoszono 11.021 osób. Różnica ta wpływa również na wzrost opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

W deklaracjach o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy wskazać wszystkie osoby faktycznie zamieszkujące nieruchomość, bez względu na ich wiek, ilość wytwarzanych odpadów i zameldowanie.

Zgodnie z zapisami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w przypadku zmiany danych, takich jak liczba osób zamieszkujących na terenie nieruchomości, właściciel jest zobowiązany złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany- czyli w przypadku:
• urodzenia dziecka,
• zgonu mieszkańca nieruchomości,
• zamieszkania nowej osoby na nieruchomości,
• wynajęcia dodatkowej osobie pokoju czy lokalu mieszkalnego,
• powrotu mieszkańca z zagranicy,
• końca roku akademickiego i szkolnego- powrót studenta/ ucznia z akademika/stancji,
• zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na tej nieruchomości odpadów komunalnych,
• zakupu lub sprzedaży nieruchomości.

Właściciele nieruchomości, na których stwierdzono nieprawidłowości będą wzywani celem złożenia wyjaśnień oraz nowych deklaracji określających stan faktyczny. Warto podkreślić, że złożenie rzetelnej deklaracji nie rodzi żadnych dodatkowych sankcji wobec właściciela nieruchomości, natomiast niewypełnienie tego obowiązku prowadzi do wydania decyzji administracyjnej w tej sprawie ze skutkiem powstania zaległości i odsetek.

Warto zatem samemu uregulować swoje zobowiązania w tym zakresie, zanim urząd zrobi to za nas.

****************************

Obowiązek wystawiania pojemników/worków do godz. 6.00 rano, w dniu wywozu

Wójt Gminy Nowa Wieś Lęborska przypomina o obowiązku wystawiania pojemników/worków z odpadami komunalnymi do godziny 6:00 rano, zgodnie z harmonogramem wywozu odpadów.

Zgodnie z obowiązującym Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Nowa Wieś Lęborska, właściciele nieruchomości są zobowiązani do wystawiania pojemników/worków z odpadami komunalnymi przed bramę posesji lub w miejsce umożliwiające bezpośredni dojazd pojazdów przeznaczonych do odbioru odpadów bez konieczności wejścia na teren nieruchomości.

Informujemy również, iż firma świadcząca usługę odbioru odpadów posiada system monitoringu rejestrującego proces odbioru odpadów, który w łatwy sposób umożliwia weryfikację czy dany pojemnik został wystawiony czy też nie.

****************************

UWAGA!!!

Odbiór odpadów komunalnych w 2019 roku dla domków letniskowych (Lubowidz)
będzie się odbywał od 1 kwietnia do 30 listopada - zgodnie z harmonogramem
wywozu odpadów komunalnych
dla
Rejonu 5 (Jamy, Lubowidz, Rybki, Mosty- ulice: Gliniana, Kolejowa, Młynarska, Polna, Topolowa, Witosa).

****************************

***

****************************

Informujemy, iż w dniu 23 listopada 2018 roku wyłoniono w drodze przetargu nieograniczonego na realizację zadania pod nazwą:
„Usługa odbierania i transportu odpadów komunalnych z terenu Gminy Nowa Wieś Lęborska” konsorcjum firm:

Lider konsorcjum:
REMONDIS Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy
ul. Zawodzie 16, 02-981 Warszawa;
Oddział Lębork:
ul. Kossaka 91-95, 84-300 Lębork, tel. (59) 862-20-68
Partner konsorcjum:
Przedsiębiorstwo Komunalne Agora Sp. z o.o.
ul. Wiejska 1, 84-200 Kąpino
z siedzibą przy ul. Kossaka 81, 84-300 Lębork tel. (59) 862-24-18

Umowa na w/w zadanie z wyłonionym Wykonawcą została zawarta na okres od 1.01.2019 r. do 31.12.2020 r.

****************************

Miejscem zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Nowa Wieś Lęborska zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania jest:

Zakład Zagospodarowania Odpadów „Czysta Błękitna Kraina” Sp. z o.o.
Czarnówko 34, 84-351 Nowa Wieś Lęborska

****************************

Na terenie Gminy Nowa Wieś Lęborska zlokalizowany jest Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych- Czarnówko 34, 84-351 Nowa Wieś Lęborska – na terenie Zakładu Zagospodarowania Odpadów „Czysta Błękitna Kraina”.

PSZOK świadczy usługi odbierania odpadów:
- wtorki, środy, czwartki, soboty w godzinach od 7:00 do 15:00
- poniedziałki, piątki od 7:00 do 16:00

Właściciele nieruchomości mogą samodzielnie dostarczać do PSZOK określone odpady komunalne, zebrane w sposób selektywny.

W PSZOK można zostawić bezpłatnie m. in. odpady typu:
- papier i tektura
- tworzywa sztuczne i opakowania wielomateriałowe
- szkło
- odpady zielone
- chemikalia
- zużyte baterie i akumulatory
- zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
- meble i inne odpady wielkogabarytowe
- zużyte opony - nie więcej niż 8 sztuk rocznie z jednego gospodarstwa domowego.

****************************

ZBIÓRKA ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH ORAZ ELEKTROODPADÓW

Rodzaje odpadów elektrycznych i elektronicznych (kompletnych) odbieranych podczas zbiórek:
- Zużyty sprzęt RTV – telewizory, radia, magnetofony, odtwarzacze CD i DVD, wzmacniacze, kolumny, kamery, instrumenty muzyczne
- Zużyty sprzęt AGD – lodówki, zamrażarki, pralki, zmywarki, kuchenki gazowe i elektryczne, mikrofalówki, piece elektryczne i inne urządzenia grzejne, wentylatory i klimatyzatory
- Mały sprzęt gospodarstwa domowego – odkurzacze, żelazka, tostery, opiekacze, frytkownice, roboty kuchenne, młynki do kawy, wagi
- Komputery, monitory, myszki i klawiatury, laptopy, drukarki, sprzęt kopiujący, kalkulatory, telefony
- Zużyte narzędzia elektryczne i elektroniczne – wiertarki, wkrętarki, piły, maszyny do szycia, kosiarki do trawy, narzędzia do spawania, nitowania, lutowania, gięcia, piłowania, cięcia, skręcania
- Akumulatory, baterie

Rodzaje odpadów wielkogabarytowych odbieranych podczas zbiórek:
- Meble – kanapy, fotele, krzesła, stoły
- Dywany i wykładziny
- Materace, kołdry, pierzyny
- Walizki, sprzęt sportowy, wózki dziecięce, duże odpady plastikowe (doniczki, skrzynki, czyste wiadra), duże maskotki i zabawki dziecięce
- Zużyte opony samochodowe i rowerowe (4 opony na deklarację)

Rodzaje odpadów niebezpiecznych odbieranych podczas zbiórek:
- Farby, lakiery, rozpuszczalniki, środki ochrony roślin, środki owadobójcze, detergenty. Lampy fluorescencyjne (świetlówki, rtęciówki), zużyte baterie i akumulatory

Do odpadów wielkogabarytowych NIE NALEŻĄ:
- Odpady powstające w gospodarstwie rolnym
- Opony od ciągników, przyczep lub innych maszyn rolniczych
- Odpady powstające w wyniku prowadzenia działalności gospodarczej
- Drzwi, okna, ceramika sanitarna (brodziki, kabiny prysznicowe, sedesy, zlewy, wanny)
- Części budowlane i samochodowe
- Odpady podlegające zbiórce selektywnej
- Zmieszane odpady komunalne

Ponadto informujemy, iż zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, odpady niebezpieczne oraz zużyte opony można nieodpłatnie przekazywać do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych znajdującego się w Czarnówku 34.

****************************

Wszelkie informacje na temat zasad gospodarki odpadami i sposobu wypełniania deklaracji uzyskają Państwo w pok. nr 9 Urzędu Gminy w Nowej Wsi Lęborskiej oraz telefonicznie pod nr tel. 59 86 12 167.

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z podjętymi Uchwałami Rady Gminy Nowa Wieś Lęborska dotyczącymi systemu
gospodarki odpadami komunalnymi (w załącznikach).

http://www.archiwum.nwl.pl/images/F023K8p5M0J0l1d4Q872v1M4186653n3.jpg

***

KOMUNIKAT

Urząd Gminy w Nowej Wsi Lęborskiej informuje, iż zasady zbiórki odpadów komunalnych na terenie Gminy Nowa Wieś Lęborska reguluje Uchwała nr XXXIV/327/17 Rady Gminy Nowa Wieś Lęborska z dnia 7 czerwca 2017r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nowa Wieś Lęborska i uchwała nr XXXIV/328/17 Rady Gminy Nowa Wieś Lęborska z dnia 7 czerwca 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Cyklicznie nieruchomości gminne, powiatowe są zaśmiecane przez mieszkańców, właścicieli firm, a jednostka samorządu zobligowana jest do ponoszenia kosztów uprzątnięcia „dzikiego wysypiska”.Każdy przypadek nielegalnego składowania śmieci na terenie nieruchomości stanowiących własność jednostek samorządu terytorialnego zostanie zgłoszony odpowiednim organom ścigania, w celu wszczęcia postępowania i ustalenia sprawcy wykroczenia.

Przypominamy, że w ramach opłaty za gospodarowanie odpadów komunalnych odbieramy każdą ilość wymienionych w Regulaminie utrzymania czystości i porządku frakcji odpadów komunalnych, zatem bezzasadne jest wywożenie tych odpadów do lasów itp.

Niedopuszczalnym jest składowanie odpadów
w miejscach do tego nieprzeznaczonych.

***

OZNAKOWANIE POJEMNIKÓW/WORKÓW NA ODPADY KOMUNALNE

Urząd Gminy w Nowej Wsi Lęborskiej informuje, iż zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów, wszystkie pojemniki na odpady, niespełniające wymogów wspomnianego rozporządzenia, które mieszkańcy nabyli przed dniem 1 lipca 2017 r. należy oznaczyć napisem dla odpadów:
- papieru, w tym tektury – PAPIER,
- szkła - SZKŁO,
- tworzywa sztucznego, metali, opakowań wielomateriałowych - METALE I TWORZYWA SZTUCZNE,
- odpadów ulegających biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów - „BIO”.

Bez zmian pozostają odpady zmieszane (wrzucane do pojemnika czarnego).
Ministerstwo Środowiska przygotowało naklejki, którymi można posłużyć się by oznakować pojemniki na odpady komunalne. Są one dostępne na stronie: http://naszesmieci.mos.gov.pl/grafiki-i-instrukcje-wsso

Właściciele nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne oraz na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno - wypoczynkowe, użytkowane jedynie przez część roku będą mogli stosować pojemniki do gromadzenia odpadów w innej kolorystyce niż podana w wymienionym rozporządzeniu, pod warunkiem, że czytelnie i jednoznacznie oznaczą taki pojemnik.
Termin na oznakowanie pojemników został wyznaczony przez Ministra Środowiska do 31.12.2017 r. Taki sposób oznakowania będzie obowiązywał w okresie przejściowym, lecz nie dłużej niż do dnia 30.06.2022r., po tym terminie będzie wymagana właściwa kolorystyka.
Właściciele nowych nieruchomości już są zobowiązani zaopatrzyć się w pojemniki zgodnie z obowiązującą od dnia 1 lipca 2017 r. kolorystyką.

http://www.archiwum.nwl.pl/images/v5P7l9n000h071h5I0c7W8J1Y4n04830.jpg

***

Ponadto informujemy, iż zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny , meble i inne odpady wielkogabarytowe,
odpady niebezpieczne oraz zużyte opony można nieodpłatnie przekazywać do Punktu Selektywnej Zbiórki
Odpadów Komunalnych znajdującego się w Czarnówku 34.

http://www.archiwum.nwl.pl/images/57Q0J7N7Q0Q0X1P4W8y845h3W004d2S2.jpg

***

http://www.archiwum.nwl.pl/images/p6t8g7x1X050m1E5e08994F3R7X1C121.jpg

http://www.archiwum.nwl.pl/images/k7E0F308r040N145h099B4W3l7j2o5C0.jpg

http://www.archiwum.nwl.pl/images/z0j3b3V8K0W0w1X5C0p9q4C3W7Z3D4M9.jpg

***

INFORMACJA DLA WŁAŚCICIELI DOMKÓW LETNISKOWYCH ORAZ INNYCH NIERUCHOMOŚCI WYKORZYSTYWANYCH NA CELE REKREACYJNO - WYPOCZYNKOWE UŻYTKOWANYCH JEDYNIE PRZEZ CZĘŚĆ ROKU

Przypominamy, iż od miesiąca kwietnia rusza odbiór odpadów komunalnych od właścicieli domków letniskowych oraz
innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno – wypoczynkowe użytkowanych jedynie przez część roku
zgodnie z terminami określonymi w harmonogramie odbioru odpadów komunalnych. Worki na odpady segregowane
i harmonogram wywozu można pobrać w Urzędzie Gminy w Nowej Wsi Lęborskiej ul. Grunwaldzka 24.

***

ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH W ROKU 2018

W dniu 24 stycznia 2018 roku wyłoniono w drodze przetargu nieograniczonego na realizację zadania pod nazwą:
„Usługa odbierania i transportu odpadów komunalnych z terenu Gminy Nowa Wieś Lęborska”
konsorcjum firm:

Lider konsorcjum:
REMONDIS Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy
ul. Zawodzie 16, 02-981 Warszawa;
Oddział Lębork:
ul. Kossaka 91-95, 84-300 Lębork, tel. (59) 862-20-68
Partner konsorcjum:
Przedsiębiorstwo Komunalne Agora Sp. z o.o.
ul. Wiejska 1, 84-200 Kąpino
z siedzibą przy ul. Kossaka 81, 84-300 Lębork tel. (59) 862-24-18

Umowa na w/w zadanie z wyłonionym Wykonawcą zawarta będzie na okres od 1.02.2018 r. do 31.12.2018 r.

http://www.archiwum.nwl.pl/images/U7t3K228l0X0m1y5K1j6a8O7b2Y5x678.jpg

***

OBOWIĄZEK POSIADANIA POJEMNIKA NA ODPADY ZMIESZANE

Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2017, poz. 1289) właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku przez wyposażenie
nieruchomości w pojemniki służące do zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymywanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym.

Uchwałą nr XXXIV/327/17 Rady Gminy Nowa Wieś Lęborska z dnia 7 czerwca 2017 r. w sprawie regulaminu utrzymania
czystości i porządku na terenie Gminy Nowa Wieś Lęborska ustanowiono, że pojemnik przeznaczony do zbierania
odpadów komunalnych na terenie nieruchomości winien być wykonany z metalu lub tworzywa sztucznego, szczelny
z zamykanymi otworami wsypowymi przystosowany do odbioru automatycznego przez pojazdy specjalistyczne
o pojemności 60l, 110l, 120l, 240l, 360l, 1100l.

Ustala się dla właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy minimalną pojemność pojemnika
przeznaczonego do zbierania na terenie nieruchomości zmieszanych odpadów komunalnych:
1) dla właścicieli nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej:
a) do 5 osób – pojemnik w rozmiarze 120 litrów,
b) powyżej 5 osób – pojemnik w rozmiarze 240 litrów lub 2 x 120 litrów,
2) dla właścicieli nieruchomości w zabudowie wielorodzinnej (spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe):
a) do 20 osób – pojemnik w rozmiarze 1100 litrów,
b) powyżej 20 osób – kontener od 5 m³.
Pojemniki powinny być utrzymywane w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym poprzez wrzucanie do pojemników o określonych kolorach lub oznaczeniach wyłącznie odpadów do nich przeznaczonych, zamykanie
pojemników wyposażonych w klapy w celu zabezpieczenia przed dostępem wód opadowych, stosowanie ilości
i pojemności pojemników proporcjonalnie do potrzeb w celu niedopuszczania do przeciążania pojemników.
Każdy właściciel nieruchomości powinien dostosować wielkość pojemnika do ilości wytwarzanych śmieci.

Przekazywanie komunalnych odpadów zmieszanych i pozostałości po segregacji w workach dopuszcza się wyłącznie
w sytuacji, gdy objętość odpadów, jakie powstały na nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy, krótkotrwale
przekroczyła objętość określoną w § 8 ust. 1 regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nowa Wieś
Lęborska.

W związku z powyższym należy zaopatrzyć się w pojemniki do gromadzenia odpadów komunalnych
spełniających odpowiednie normy.

http://www.archiwum.nwl.pl/images/h3g7O3c4g0y091u4Z8u4a2X1l6A082a7.jpg

Do pobrania:

Dane teleadresowe
Urząd Gminy
ul. Grunwaldzka 24
84-351 Nowa Wieś Lęborska
ugnwl@nwl.pl
Tel.: 59 861-24-28,
59 863-30-64
Fax : 59 861-21-64
Godziny urzędowania
poniedziałek 7:30 - 16:00
wtorek - czwartek 7:30 - 15.30
piątek 7:30 - 15:00
Rachunek bankowy
NUMERY KONT OBOWIĄZUJĄCE OD 1 STYCZNIA 2018 ROKU

Konto bankowe podstawowe:
68 1020 2791 0000 7502 0268 8646

Konto bankowe depozytowe:
51 1020 2791 0000 7702 0269 0212

Kod SWIFT banku prowadzącego konto: BPKOPLPW

Konto bankowe dot. gospodarowania odpadami komunalnymi:
87 1020 2791 0000 7702 0268 8885

Konto bankowe dot. funduszu remontowego wspólnot mieszkaniowych:
66 1020 2791 0000 7102 0269 0139
NIP / REGON
Urząd Gminy w Nowej Wsi Lęborskiej:
NIP: 841-10-05-724
REGON: 000542617

Gmina Nowa Wieś Lęborska:
NIP: 841-16-09-623
REGON: 770979766

Dzisiaj

czwartek, 23 września 2021
godzina 20:39

imieniny:
Bogusława, Liwiusza, Tekli

Telefony alarmowe

Komunikat. Wykorzystujemy pliki cookies, aby nasz serwis lepiej spełniał Państwa oczekiwania. Można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. [x] ZAMKNIJ