transmisja obrad rady gminy

wysoki kontrast
powiększ treść
pomniejsz treść

Konsultacje społeczne. Ogłoszenia. Sprawozdania

****************************

SPRAWOZDANIE

Sprawozdanie z konsultacji społecznych dotyczących Strategii Rozwoju Gminy Nowa Wieś Lęborska na lata 2020-2030 przeprowadzonych w dniach od 20 sierpnia do 4 września 2020 r.

Sprawozdanie z konsultacji społecznych dotyczących Strategii Rozwoju Gminy Nowa Wieś Lęborska na lata 2020-2030 przeprowadzono na podstawie art. 5a ust. 1 i art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XVI/147/16 Rady Gminy Nowa Wieś Lęborska z dn. 10.03.2016 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Nowa Wieś Lęborska w formie ankiety.

Ankieta zatwierdzona zarządzeniem Wójta Gminy Nowa Wieś Lęborska Nr W-67/2020 z dnia 19 sierpnia 2020 r. została umieszczona w holu głównym urzędu gminy, a także na stronie internetowej gminy (www.archiwum.nwl.pl) i Biuletynie Informacji Publicznej (http://bip.nwl.pl). Osoby zainteresowane wypełniły i złożyły ankiety w wersji elektronicznej i w formie papierowej w terminie do 4 września 2020 r.

Metodologia badania ankietowego
Przy realizacji ankiet zachowano anonimowość osób ankietowanych. Przygotowane ankiety przeznaczone były do samodzielnego wypełnienia. Struktura kwestionariuszy uwzględniała zarówno pytania zamknięte, jak i otwarte, przy czym zdecydowanie przeważał typ pytania zamkniętego. W wybranych pytaniach o charakterze zamkniętym uwzględniono odpowiedź „inne”, z możliwością wyszczególnienia odpowiedzi, która nie znalazła się w zaproponowanym katalogu. W niżej przedstawionej analizie wypełnionych ankiet w części pytań odpowiedzi mogą nie sumować się do 100%. Spowodowane jest to występowaniem pytań, w których respondenci mogli nie udzielić odpowiedzi. W przedstawionych tabelach są również takie, w których wynik może przekroczyć wartość 100%, co wiąże się z możliwością udzielenia więcej niż jednej odpowiedzi na pytanie. Dane z kwestionariuszy zostały poddane analizie statystycznej i merytorycznej.

Analiza wyników badania ankietowego
Zebrano łącznie 93 ankiety, które w całości wypełnili mieszkańcy Gminy Nowa Wieś Lęborska. Blisko 60% z nich zamieszkuje teren gminy przynajmniej od 16 lat (aż 42% wyrażających opinie mieszka na terenie gminy od urodzenia). Większość ankietowanych – 61% stanowią kobiety, pozostałe 39% to mężczyźni. Najliczniejszą grupą wśród respondentów były osoby w przedziale wiekowym 31-40 (38%), natomiast najmniejszą liczbę ankiet wypełniły osoby kolejno poniżej 18-tego (2%) i powyżej 55-tego roku życia (13%). Większość badanych posiada wykształcenie wyższe – 44% lub średnie – 37%.
Zdecydowana większość ankietowanych, bo aż 77%, to osoby aktywne zawodowo, z czego 67% posiada status pracownika na rynku pracy, a 10% prowadzi własną działalność gospodarczą. Blisko połowa uczestników konsultacji społecznych pracuje na terenie powiatu lęborskiego, a ponad 25% na terenie Gminy Nowa Wieś Lęborska. Ważną grupą respondentów byli emeryci i renciści (10%) oraz osoby bezrobotne (8%). Badanie nie cieszyło się zainteresowaniem wśród rolników (1%).
Według aż 76% respondentów Gmina Nowa Wieś Lęborska jest dobrym miejscem do życia. Spośród 24% badanych oceniających gminę jako złe miejsce do życia, prawie wszyscy uzasadniają swoje zdanie, zwracając uwagę na:
zły stan dróg oraz poboczy;
niski poziom skanalizowania;
nierównomierny podział środków pomiędzy miejscowościami.

Ze wszystkich badanych na pytanie o największe zalety i atuty mieszkania na terenie Gminy Nowa Wieś Lęborska (wielokrotny wybór) kolejno najwięcej osób wskazuje na:
walory przyrodnicze i krajobrazowe, bliskość morza – 68%
dobre położenie - blisko do miasta, ośrodków kultury, opieki medycznej, urzędów, sklepów – 62%
place zabaw prawie we wszystkich miejscowościach – 11%
dobrze rozwinięta infrastruktura oświatowa – 5%
chęć integracji i potrzeba pracy dla wspólnego dobra gminy – 4%
dobrze rozwinięta administracja samorządowa dążąca do lepszego funkcjonowania - program CAF, e-urząd, EBOI – 3%
ciągły przyrost mieszkańców gminy – 3%
prężnie działające na rzecz wsi i gminy kółka rolnicze – 1%
inne (cisza) – 1%

W analogiczny sposób respondenci wskazują największe wady mieszkania na terenie Gminy Nowa Wieś Lęborska:
zły stan infrastruktury drogowej – 85%
brak kanalizacji sanitarnej i deszczowej w niektórych miejscowościach – 63%
mała ilość inwestycji kapitałowych i zagranicznych – 30%
słaba oferta dla turystów – 27%
znikoma baza hotelowa i niewielka ilość kwater agroturystycznych – 19%
brak uzbrojonych terenów pod inwestycje – 18%
bezrobocie i niskie kwalifikacje bezrobotnych – 10%
niski poziom wykształcenia mieszkańców – 8%
inne – 12%
Wśród innych wad najczęściej wymienia się brak dostępu do szybkiego Internetu (sieć światłowodowa).

W celu doprecyzowania badania opinii zapytano wszystkich respondentów o stan poszczególnych elementów infrastruktury i dostępność ofert na terenie gminy. Większość odpowiedzi wskazuje na to, że dobrze lub bardzo dobrze mieszkańcy oceniają:
dostępność placówek edukacyjnych i wychowawczych – szkoły, przedszkole, żłobek - 80%
dostępność miejsc usługowych i handlu – sklepy, kioski, pozostałe miejsca usługowe - 78%
dostępność miejsc spędzania wolnego czasu – np. place zabaw, skwery, siłownie pod chmurką - 56%
czystość na terenie gminy - 53%
atrakcyjność obiektów gminy - 44%
wizerunek gminy - 42%
możliwość rozwoju i prowadzenia działalności gospodarczej - 42%
dostępność terenów pod zabudowę mieszkalną - 42%.

W większości źle lub bardzo źle badani mieszkańcy gminy oceniają:
stan techniczny dróg gminnych - 81%
stan i dostępność sieci wodociągowej i kanalizacyjnej - 64%
stan techniczny chodników - 59%
stan oświetlenia na terenie gminy - 42%.

Wśród elementów infrastruktury i dostępności ofert, o których większość respondentów nie ma jednoznacznej opinii (% odpowiedzi „trudno powiedzieć”) znalazły się:
dostępność terenów inwestycyjnych - 66%
dostępność oferty pomocowej skierowanej do osób potrzebujących, w tym osób z niepełnosprawnościami - 61%.

Przy okazji konsultacji społecznych wszyscy ankietowani w pytaniu otwartym wypowiedzieli się w kontekście poprawy wizerunku gminy i jakości życia jej mieszkańców. Wśród priorytetowych potrzeb według respondentów dominuje opinia o konieczności poprawy infrastruktury (stanu: dróg i chodników, sieci kanalizacyjnej, sieci wodociągowej, sieci gazociągowej, ciągów pieszo-rowerowych, sieci światłowodowej, oświetlenia, placów zabaw). Badani zwracają także uwagę na potrzebę:
zwiększenia roli mieszkańców w życiu publicznym;
zwiększenia liczby konsultacji społecznych i spotkań z mieszkańcami;
poprawy komunikacji z mieszkańcami w Internecie;
poprawy kontaktu urzędników z petentami;
wprowadzenia standaryzacji zatrudnienia nauczycieli;
poprawy poziomu bezpieczeństwa pieszych na drogach (więcej przejść dla pieszych i progów zwalniających);
zwiększenia bezpieczeństwa na drogach zimą (częstsze odśnieżanie);
usprawnienia komunikacji drogowej (ceny biletów, częstotliwość jazdy autobusów w okresie letnim);
realizacji programów edukacyjno-profilaktycznych;
modernizacji ośrodków sportowo-kulturalnych i terenów rekreacyjnych;
udostępnienia większej liczby atrakcyjnych działek budowlanych;
pozyskiwania większych środków z funduszy europejskich;
poprawy estetyki w przestrzeni publicznej;
stawiania większej liczby koszy na śmieci przy przystankach;
stworzenia planu sprzątania śmieci wokół Jeziora Lubowidzkiego;
wdrożenia postępowania administracyjnego w stosunku do dymiących kominów;
likwidacji tzw. „kopciuchów”;
równomiernego podziału środków pomiędzy miejscowościami;
tworzenia nowych miejsc pracy;
poprawy oferty turystycznej i agroturystycznej, handlowo-usługowej i rozrywkowej;
inwestowania w OZE;
poprawy polityki odbioru odpadów.

Z przeprowadzonych konsultacji społecznych dotyczących Strategii Rozwoju Gminy Nowa Wieś Lęborska na lata 2020-2030 wynika, że mieszkańcy wyrażają potrzebę większej identyfikacji z samorządem, ponieważ aż 53% ankietowanych uważa, że nie ma realnego wpływu na to, co dzieje się w gminie. Ponadto aż 72% uczestników badania deklaruje chęć mieszkania na jej terenie w ciągu przynajmniej 5 najbliższych lat. Osoby, które deklarują przeprowadzkę w zdecydowanej większości planują zamieszkać na terenie innej gminy powiatu lęborskiego. Z pojedynczych, innych odpowiedzi wynika, że część respondentów chciałaby zamienić miejsce zamieszkania z Gminy Nowa Wieś Lęborska na Gminę Potęgowo, Sierakowice, Gniewino, powiat kartuski lub tereny zlokalizowane bliżej trójmiejskiej aglomeracji.

Wszystkie wymienione wyżej opinie przyczynią się do wypracowania ostatecznej wersji dokumentu Strategii Rozwoju Gminy Nowa Wieś Lęborska na lata 2020-2030.

****************************

OGŁOSZENIE

Szanowni Państwo,
trwają prace nad opracowaniem Strategii Rozwoju Gminy Nowa Wieś Lęborska na lata 2020 – 2030. Dokument Strategii będzie określał najistotniejsze potrzeby mieszkańców gminy oraz zestaw działań i metod służących ich realizacji.

Konsultacje społeczne odbędą się w formie ankiety, rozpoczynają się 20 sierpnia i potrwają do 4 września 2020 roku.

Państwa opinie, określone potrzeby i oczekiwania są dla nas bardzo ważne, dlatego prosimy o rzetelne wypełnienie anonimowej ankiety, która składa się z 15 pytań.

Informujemy, że ankietę można wypełnić:
w wersji elektronicznej. Wypełnij ankietę
lub
w formie papierowej. Ankieta dostępna jest w holu głównym Urzędu Gminy Nowa Wieś Lęborska.

W razie wątpliwości prosimy o kontakt:
Referat Rozwoju Gminy, Ochrony Środowiska i Promocji Urzędu Gminy w Nowej Wsi Lęborskiej, tel. 598612428, wew. 35.

****************************

SPRAWOZDANIE

Protokół z przeprowadzonych konsultacji społecznych projektu zmiany rocznego programu współpracy Gminy Nowa Wieś Lęborska z organizacjami pozarządowymi na rok 2020.

Podstawa prawna przeprowadzenia konsultacji:
1. Art. 5a ust.1 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2020, poz. 1057.)
2. Uchwała Nr XLIX/423/2010 z dnia 5 listopada 2010 roku w sprawie określenia sposobu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

Czas trwania konsultacji:
Od dnia 03 lipca 2020 r. do 15 lipca 2020 r.

Forma przeprowadzenia konsultacji:
Wyrażenie opinii przez organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Sposób przeprowadzenia konsultacji:
Zamieszczenie informacji o konsultacjach wraz z projektem zmiany rocznego programu współpracy Gminy Nowa Wieś Lęborska z organizacjami pozarządowymi na rok 2020:
- na stronie internetowej Gminy Nowa Wieś Lęborska,
- w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Nowa Wieś Lęborska,
- na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Nowej Wsi Lęborskiej.

Wyniki konsultacji:
Do projektu zmiany rocznego programu współpracy Gminy Nowa Wieś Lęborska z organizacjami pozarządowymi na rok 2020 w wymaganym terminie nie wpłynęły żadne uwagi.

Z poważaniem
WÓJT GMINY
Ryszard Wittke

****************************

OGŁOSZENIE

Konsultacje projektu zmiany Programu współpracy Gminy Nowa Wieś Lęborska z organizacjami pozarządowymi na rok 2020

http://www.archiwum.nwl.pl/images/s6E2j4G2M0d0v1r519r5Q3X1k3Y4B2H2.jpg

Treść ogłoszenia o konsultacjach

Treść protokołu z przeprowadzonych konsultacji

****************************

OGŁOSZENIE

Konsultacje projektu „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Nowa Wieś Lęborska na lata 2020-2023 z perspektywą do roku 2027”
http://archiwum.nwl.pl/news/4478/konsultacje-projektu-programu-ochrony-srodowiska-dla-gminy-nowa-wies-leborska-na-lata-2020-2023-z-perspektywa-do-roku-2027.html

****************************

SPRAWOZDANIE

****************************

SPRAWOZDANIE

****************************

SPRAWOZDANIE

****************************

Dane teleadresowe
Urząd Gminy
ul. Grunwaldzka 24
84-351 Nowa Wieś Lęborska
ugnwl@nwl.pl
Tel.: 59 861-24-28,
59 863-30-64
Fax : 59 861-21-64
Godziny urzędowania
poniedziałek 7:30 - 16:00
wtorek - czwartek 7:30 - 15.30
piątek 7:30 - 15:00
Rachunek bankowy
NUMERY KONT OBOWIĄZUJĄCE OD 1 STYCZNIA 2018 ROKU

Konto bankowe podstawowe:
68 1020 2791 0000 7502 0268 8646

Konto bankowe depozytowe:
51 1020 2791 0000 7702 0269 0212

Kod SWIFT banku prowadzącego konto: BPKOPLPW

Konto bankowe dot. gospodarowania odpadami komunalnymi:
87 1020 2791 0000 7702 0268 8885

Konto bankowe dot. funduszu remontowego wspólnot mieszkaniowych:
66 1020 2791 0000 7102 0269 0139
NIP / REGON
Urząd Gminy w Nowej Wsi Lęborskiej:
NIP: 841-10-05-724
REGON: 000542617

Gmina Nowa Wieś Lęborska:
NIP: 841-16-09-623
REGON: 770979766

Dzisiaj

czwartek, 23 września 2021
godzina 19:36

imieniny:
Bogusława, Liwiusza, Tekli

Telefony alarmowe

Komunikat. Wykorzystujemy pliki cookies, aby nasz serwis lepiej spełniał Państwa oczekiwania. Można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. [x] ZAMKNIJ